Particuliere Diensten

Personal coaching

Personal coaching richt zich vooral op het werk en hoe iemand daar als persoon in staat. Het is een leerproces gericht op het ontwikkelen van competenties. De aanpak en diepgang van personal coaching verschillen per kandidaat. De coaching kan zich heel specifiek richten op het ontwikkelen of verder ontwikkelen van een bepaalde competentie, zoals bijvoorbeeld strategisch beïnvloeden. Ook een burnoutbehandeling kan een onderdeel van personal coaching zijn.

‘Ik help mensen om hun veranderingsproces vorm te geven op een manier die bij hen past’

De coach analyseert de situatie en maakt de kandidaat bewust van hetgeen in de weg staat van een optimaal gebruik van zijn talenten. Zoals een gedragspatroon waar hij telkens in vervalt of een gevoel van onvrede dat hem blokkeert. Als de kandidaat begrijpt waaróm hij iets doet dan kan hij ermee aan de slag. Onder andere door iets te oefenen of bepaalde zaken anders aan te pakken dan hij gewend is. De coach begeleidt de kandidaat bij het ontwikkelen van een eigen stijl, die past bij wie hij is en wat er van hem verwacht wordt.

Doel:  Het ontwikkelen van competenties en leren hanteren of wegnemen van belemmeringen, zodat de gecoachte zijn of haar talenten beter kan benutten.

Aanpak:  De aanpak en diepgang van personal coaching verschilent sterk. Op basis van het intakegesprek en eventueel een competentieanalyse wordt een plan van aanpak gemaakt. Meestal gaat het om tien tot vijftien gesprekken van één à anderhalf uur. De coach analyseert, draagt persoonlijke thema’s aan en geeft de kandidaat inzicht in irrationele en emotionele motieven. Praten, oefenen en bijvoorbeeld literatuuradviezen helpen de persoonlijke groei op weg. Bij het leren versterken van de emotionele intelligentie en persoonlijke effectiviteit wordt gebruikgemaakt van auteurs als Manfred Kets de Vries, Stephen Covey en David Coleman.

 

Psychologische behandeling en psychotherapie

Psychologische behandeling en psychotherapie wordt ingezet wanneer er sprake is van hardnekkige en terugkomende problemen die het functioneren in het dagelijks leven bemoeilijken.
Voorbeelden zijn: relatieproblemen met de partner, familie of steeds weer conflicten op het werk, ongewenste kinderloosheid. Sombere of angstige stemming. Rouw na overlijden of scheiding, vliegangst, eetproblemen, te veel alcoholgebruik.
Het kan ook zijn dat iemand zich aanmeldt voor bedrijfspsychologie in verband met burn-out verschijnselen of andere problemen op het werk, waarbij er tevens sprake is van depressieve gevoelens of een angststoornis. Dan kan bedrijfspsychologie gecombineerd worden met psychologische behandeling.

Doel: Een beter evenwicht tussen het leven dat men leidt en het leven dat men wenst. Met individuele psychotherapie richten we ons op het bereiken van afgesproken behandeldoelen.

Aanpak: In inzichtgevende en cognitieve psychotherapie leggen we de door middel van gesprekken onderliggende innerlijke tegenstellingen bloot die aanleiding gaven tot de problemen, waardoor klachten verminderen en ander gedrag mogelijk wordt.
Zo nodig wordt de behandeling met medicijnen (via de huisarts of een psychiater) ondersteund. meer lezen: www.psychotherapie.pagina.nl

EMDR

Voor klachten, veroorzaakt door traumatische gebeurtenissen bestaat de mogelijkheid tot het behandelen middels EMDR. Saskia Janzen is practitioner en lid van de Vereniging EMDR Nederland.

EMDR is een therapievorm die in de 90er jaren in de Verenigde Staten is ontwikkeld. EMDR is een afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Specifiek voor EMDR is de afwisselende links- rechts stimulering van de hersenen, bijvoorbeeld middels oogbewegingen, geluid via een koptelefoon en/of tactiele stimulatie. EMDR is bij toeval ontstaan, toen in 1987 de psycholoog Dr. Francine Shapiro ontdekte dat oogbewegingen onder bepaalde voorwaarden de lading van storende gedachten kunnen verlagen. Dit effect is sindsdien in vele wetenschappelijke studies onderzocht en bevestigd. Shapiro ontwikkelde EMDR tot een volwaardige therapievorm door haar te integreren met een psychodynamische ondergrond en cognitieve technieken. EMDR heeft laten zien zeer snel de gewenste veranderingen mogelijk te maken. EMDR helpt om de linker- en rechterhersenhelft weer met elkaar in contact te brengen. Het informatie verwerkingssysteem wordt geactiveerd.

Specifieker: uit recent neurobiologisch onderzoek is gebleken dat EMDR het evenwicht herstelt tussen het functioneren van de ‘amygdala’, het gedeelte van de hersenen waar de emotionele lading van een herinnering zit opgeslagen, en de ‘frontal lobes’, waar het vermogen zit om herinneringen te begrijpen, er woorden aan te geven en te relativeren. Zelden gebruikte paden in de hersenen worden weer toegankelijk.

Doel:  het gevoel over een ingrijpende gebeurtenis dragelijker maken. Als mensen geplaagd worden door steeds terugkerende gedachten, herinneringen of nachtmerries is het tijd om EMDR toe te passen.

Aanpak:  Een EMDR sessie duurt meestal maar niet altijd langer dan de gebruikelijke 45 minuten. Er wordt gewerkt volgens een protocol. Tijdens een sessie krijgt men een koptelefoon op en stelt de psychotherapeut vragen.

Men begint een pijnlijke herinnering te identificeren die de focus van een of meerdere sessies zal zijn. Uitgangspunt is dat dergelijke momenten de kern laten zien van vastzittende patronen, zowel als dat ze een traumatiserend effect hebben gehad. Men gaat naar de herinnering aan de verstorende gebeurtenis, daarbij zijn gedachten,  gevoelens  en lichamelijke reacties. Men staat stil bij de negatieve conclusies over zichzelf die men aan die situatie of gebeurtenis heeft verbonden, bijvoorbeeld: ‘het is mijn schuld’ of ‘ik ben slecht’.  De psychotherapeut begeleidt bij het uitvoeren van ritmische stimulering van je linker- en rechter hersenhelft. Vervolgens laat men ongecensureerd de stroom van associatieve beelden, gevoelens, lichamelijke signalen en gedachten opkomen. Elke persoon heeft een unieke stijl om informatie te verwerken. Het is belangrijk om te weten dat deze methode geen fout of goed kent. Men hoeft het proces niet bewust te sturen. Men kan er op vertrouwen dat men EMDR niet hoeft te sturen, en dat de psychotherapeut u goed zal begeleiden.  Het doel is uiteindelijk dat de herinnering minder verontrustend is en geassocieerd wordt met positieve gedachtes en overtuigingen over U zelf, bijvoorbeeld: ‘ik heb het beste gedaan wat ik kon’. Tijdens EMDR kan de patiënt intense emoties ervaren, maar aan het eind van een sessie wordt  ervaren dat het niveau van de verstoring opvallend verlaagd is.

meer lezen: www.emdr.nl.

 

Ontwikkelingsprofiel

Een diagnostisch instrument dat veel gebruikt wordt in de gezondheidszorg en in toenemende mate bij gezonde mensen in het bedrijfsleven. In te zetten bij mensen die gemotiveerd zijn om zich te verdiepen in hun eigen innerlijke theater en van daaruit een veranderingsproces in willen gaan.

Doel:  Inzicht krijgen in de persoonlijkheid, ontwikkelingskansen en -belemmeringen van een individu.

Aanpak: Het ontwikkelingsprofiel wordt vastgesteld op basis van een gestructureerd klinisch interview en daarna mondeling en schriftelijk teruggekoppeld. De doorlooptijd van het interview, de diagnose en de rapportage is gemiddeld zes weken.

Werkwijze en tarieven

Klinisch Psychologen Leiden werkt volgens de gedragscodes van het NIP. Klinisch psychologen zijn gebonden aan strikte regels met betrekking tot het beroepsgeheim. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld en niet openbaar gemaakt zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Er is een klachtenreglement via het Nederlands Instituut van Psychologen.

De consulten vinden over het algemeen plaats in de praktijk op Nieuwe Rijn 92 in Leiden. Voordat de dienstverlening start vindt altijd een oriënterend gesprek of interview plaats om te bekijken of samenwerking gewenst is. Klinisch Psychologen Leiden is aangesloten bij 1nP. Bezoek de website www.1np.nl

Psychotherapie: voor gesprekken in het kader van een eerstelijns psychologische behandeling geldt een tarief vanaf € 125 per keer (60 minuten). De ziektekostenverzekering vergoedt een deel daarvan. Daarnaast is er een eigen bijdrage van € 20 euro per keer. Behandelingen in de tweedelijn (psychotherapie) worden volledig door de basisverzekering vergoedt.  Hiervoor gelden jaarlijks andere regels. In 2013 is er geen eigen bijdrage vastgesteld. Wel wordt eerst het eigen risico aangesproken.

Leertherapie voor psychiaters – en klinisch psychologen in opleiding kent een tarief van € 100,00 per keer (45 minuten)

Aanmelden psychotherapie

Aanmelden bij voorkeur per e-mail. U kunt uw e-mail richten naar mail@saskiajanzen.nl of info@bedrijfspsycholoog.com. U kunt zich het beste direct inschrijven bij 1nP. Bij deze netwerk-organisatie is de praktijk aangesloten en op deze wijze kan voor alle verzekerden een behandeling worden gegarandeerd. In dat geval kunt u zich  aanmelden bij www.1np.nl. Een verwijsbrief van de huisarts is nodig voordat u zich kunt inschrijven. Deze verwijsbrief moet bevatten dat de huisarts verwijst naar gespecialiseerde GGZ (SGGZ) met een vermoedelijke DSM diagnose en psychotherapie. Een verwijzing naar een psycholoog is onvoldoende.

Let wel de administratieve afhandeling van de inschrijving via 1nP duurt gemiddeld twee weken. Daarna kan een intakegesprek plaats vinden. Houd u ook rekening met het eigen risico.